طراحي سامانه مديريت اطلاعات حفاري و پياده سازي در پلتفرم نرم افزاري مركز مانيتورينگ شركت ملي نفت ايران

طراحي سامانه مديريت اطلاعات حفاري و پياده سازي در پلتفرم نرم افزاري مركز مانيتورينگ شركت ملي نفت ايران

هدف اصلي، طراحي و ايجاد پايگاه داده و سامانه جامع مديريت عمليات حفاري در شركت ملي نفت ايران مي باشد كه بايستي بر اساس ملزومات و نيازهاي مديريت نظارت بر توليد نفت و گاز مطابق درخواست پژوهشي (فرم RFP) پیوست- 1، اجرا گردد. متقاضيان مي‌توانند پيشنهادات خود را در چارچوب فرم پیشنهاد‌هاي پژوهشي به شرح پیوست- 2 تا پايان وقت اداري 4/11/1402 تکمیل و طی نامه‌ای به مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران ارسال نمايند.

پیوست 1 : فرم RFP

پیوست 2 : فرم پیشنهاد پژوهشی

question