قبلی
بعدی
for-slider

اخبار

350/000 مترمربع

فضاي در اختيار پارك

38 شركت

عضو خانواده پارك

200+ نفر

منتور و ارزياب صنعتي

48 شركت

فعال در طرح احياي چاه‌ها

جدیدترین رویدادها و اطلاعیه‌ها

نهادهای همکار