اخبار

350/000 مترمربع

فضاي در اختيار پارك

17 طرح جوانه

اعطا شده در گرنت فناوري

100+ نفر

منتور و ارزياب صنعتي

100+ شركت

متقاضي پذيرش در پارك

جدیدترین رویدادها و اطلاعیه‌ها

نهادهای همکار