گرنت فناورانه

گرنت فناورانه

گرنت فناورانه

حمايت از طرح هاي فناورانه نخبگان دانشگاهي مرتبط با صنعت نفت با همكاري پارك هاي علم و فناوري استاني

question