فرم فراخوان ثبت نام شرکت‌های فناور در راستای رفع چالش‌های فناورانه بهبود بهره‌وری در عملیات حفاری

فرم فراخوان ثبت نام شرکت‌های فناور در راستای رفع چالش‌های فناورانه بهبود بهره‌وری در عملیات حفاری

question