فرم فراخوان خوردگی فلزات و حفاظت فنی

فرم فراخوان خوردگی فلزات و حفاظت فنی

فرم فراخوان شناسایی راهکارهای فناورانه و نوآورانه برای نیازهای خوردگی فلزات و حفاظت فنی

مرحله 1 از 4

اطلاعات شركت:
YYYY slash MM slash DD
اطلاعات دانش بنیان:
نوع شرکت(ضروری)
نوع گواهی دانش بنیانی
وزارت نفت، شرکت‌های اصلی، شرکت‌های عملیاتی و ...
اطلاعات تماس:
اطلاعات رابط:
question