فراخوان طرح احياي چاه هاي بسته و كم بازده نفت توسط شركت هاي فناور

فراخوان طرح احياي چاه هاي بسته و كم بازده نفت توسط شركت هاي فناور

فراخوان طرح احياي چاه هاي بسته و كم بازده نفت توسط شركت هاي فناور

در راستاي اجراي بندهاي 14 و 15 سياست هاي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) مبني بر افزايش ذخاير نفت و گاز كشور و توسعه ظرفيت هاي توليد و برداشت صيانتي از منابع هيدروكربوري كشور و مستند به قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران، با هدف تقوي درون زايي، تحقق اقتصاد دانش بنيان و رونق توليد داخلي از طريق توسعه طرح هاي فناورانه و حمايت از شركت هاي فناور، احياي چاه هاي بسته و كم بازده نفت با استفاده از روش هاي فناورانه در دستور كار شركت ملي نفت ايران قرار گرفته است..
در همين راستا با تاكيد بر حمايت و بكارگيري شركت هاي دانش بنيان و فناور، احياي چاه هاي بسته و كم بازده نفت از طريق پارك نوآوري و فناوري صنعت نفت در قالب قراردادهاي فناورانه به همراه انتقال دانش فني، به واحدهاي فناور صاحب صلاحيت واگذار مي گردد.
شرايط متقاضيان:
كليه شركت ها، موسسات، واحدهاي تحقيق و توسعه و يا ساير اشخاص حقوقي و همچنين مشاركت هاي مبتني بر توليد، توسعه و پياده سازي فناوري و سرمايه گذاري خطرپذير كه داراي يك ايده/ فناوري خلاقانه، جديد، مشخص و آماده پياده سازي در حوزه احياي چاه هاي كم بازده و غيرفعال بوده و در چارچوب ضوابط مربوطه قابليت استقرار و يا اخذ پذيرش در پارك نوآوري و فناوري صنعت نفت را داشته باشند. متقاضيان مي بايست با توجه به اساسنامه و يا ساير اسناد قانوني خود در زمينه كسب و كار با محوريت يك ايده نو و يا مستخرج از تحقيقات كاربردي و توسعه اي، طراحي مهندسي، مهندسي معكوس، انتقال و مديريت فناوري و يا ارائه خدمات تخصصي كسب و كار (از فناوري تا بازار) به منظور تجاري كردن نتايج تحقيقات فعاليت كنند.
فرايند اجرايي:
• مراجعه متقاضيان به درگاه الكترونيكي پارك نوآوري و فناوري صنعت نفت به نشاني petropark.ir و تكميل و ثبت كاربرگ پيشنهاد فناوري و ارسال مدارك مورد نياز.
• بررسي و ارزيابي اوليه متقاضيان توسط پارك نوآوري و فناوري صنعت نفت.
• برگزاري نشست توجيهي اول در خصوص شيوه اجرايي و ارائه مدل كسب و كار طرح با حضور متقاضيان ارزيابي شده به منظور بيان مسائل فني و چارچوب مالي طرح.
• برگزاري نشست توجيهي دوم در خصوص شيوه اجرايي و ارائه مدل كسب و كار طرح با حضور متقاضيان ارزيابي شده، شركت هاي خدمات فني چاه و سرمايه گذاران جهت ارائه چارچوب مالي- قراردادي.
• ارائه مشخصات چاه ها و انتخاب بسته چاه ها براي هر متقاضي متناسب با فناوري پيشنهادي.
• دريافت پيشنهاد نهايي فني و اجرايي و مدل كسب و كار پياده سازي فناوري توسط متقاضيان و يا مشاركت فناورانه (شامل واحد فناور، شركت خدمات فني چاه و سرمايه گذار يا ركن تامين مالي).
• ارزيابي پيشنهادات نهايي توسط شركت ملي نفت ايران و اعلام نتايج به متقاضيان.
• انعقاد قرارداد فناورانه احياي چاه هاي بسته و كم بازده نفت با متقاضيان توسط پارك نوآوري و فناوري صنعت نفت.
زمانبندي:
• تكميل، ارسال و ثبت كاربرگ توسط متقاضيان و دريافت شماره پيگيري از طريق درگاه الكترونيكي پارك نوآوري و فناوري صنعت نفت: از روز سه شنبه مورخ 12 لغايت 22 بهمن ماه سال 1400
نكات حائز اهميت:
• شركت ملي نفت ايران در پذيرش و يا رد پيشنهادات دريافت شده مختار خواهد بود.
• به هر متقاضي كه به مرحله عقد قرارداد برسد، حداكثر 5 حلقه چاه كم بازده و يا غيرفعال جهت احيا با استفاده از فناوري ارزيابي شده اختصاص خواهد يافت.
• با توجه به ماهيت طرح به عنوان يك كسب و كار جسورانه (خطرپذير)، شركت ملي نفت ايران و پارك نوآوري و فناوري صنعت نفت هيچ گونه مسئوليتي در خصوص جبران و يا تامين مالي هزينه-هاي مورد نياز اجراي قرارداد در صورت شكست عمليات احياي چاه نخواهند داشت. در صورت موفقيت عمليات احياي چاه نيز متقاضيان صرفاً به ازاي تعداد بشكه نفت احيا شده، مطابق قرارداد، مستحق دريافت دستمزد تعيين شده خواهند بود و هيچ پرداخت ديگري غير از دستمزد به ايشان صورت نخواهد گرفت.
• متقاضي جهت تامين مالي قرارداد مي تواند نسبت به جذب سرمايه گذاري مستقيم و غيرمستقيم، مشاركت با نهادهاي مالي از جمله بانك ها، صندوق هاي جسورانه، صندوق نوآوري و شكوفايي، صندوق هاي پژوهش و فناوري و ساير نهادهاي مالي و حمايتي اقدام نمايند. در اين خصوص نيز شركت ملي نفت ايران هيچ گونه تعهدي از جمله تضمين دريافت تسهيلات و امثال آن نخواهد داشت.
• در مرحله پياده سازي فناوري به منظور احياي چاه(هاي) تعيين شده هر اقدامي كه نيازمند ورود به داخل چاه باشد الزاماً مي بايست از طريق شركت هاي صاحب صلاحيت خدمات فني چاه مورد تاييد شركت ملي نفت ايران صورت پذيرد.
• پس از احياي چاه هاي بسته و كم بازده تعيين شده، عمليات بهره برداري توسط شركت هاي تابعه شركت ملي نفت ايران انجام خواهد شد و مطابق قرارداد اندازه گيري و تعيين دستمزد استحقاقي متقاضي صورت گرفته و پرداخت انجام خواهد گرديد.
• واحدهاي فناوري مجاز به ثبت اختراع فناوري هايي كه به صورت موفقيت آميز پياده سازي شده اند خواهد بود مشروط به آن كه حق بهره برداري شركت ملي نفت ايران را به صورت رسمي در گواهي ثبت اختراع درج نمايند. همچنين شركت ملي نفت ايران با آغاز پرداخت دستمزد واحد فناور براي اولين چاه احيا شده مجاز به بهره برداري از فناوري مربوطه به هر طريق از جمله برگزاري مناقصه خواهد بود.
شركت ملي نفت ايران
مديريت سرمايه گذاري و كسب و كار

question