کلیپ اولین جلسه شورای پژوهشی و فناوری شرکت ملی نفت ایران در شرکت نفت و گاز اروندان‌

کلیپ اولین جلسه شورای پژوهشی و فناوری شرکت ملی نفت ایران در شرکت نفت و گاز اروندان‌

در این نشست آخرین وضعيت پیشرفت های پژوهشی و فناورانه شرکت نفت و گاز اروندان با حضور مدیرعامل ، رییس پژوهش و توسعه و جمعی از مدیران این شرکت در حضور اعضای شورای پژوهشی شرکت ملی نفت ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

question