نفرات اول تا سوم مسابقه دانشجویی چالش احیای چاه

نفرات اول تا سوم مسابقه دانشجویی چالش احیای چاه

به گزارش روابط عمومی پارک صبح روز (شنبه 13 آبان ماه) مسابقه دانشجویی چالش احیای چاه در محل مجتمع آموزش فنون اهواز با حضور کفایتی، رئیس پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت، چهاردولی، رئیس دانشگاه صنعت نفت، گلستان باغ، رئیس پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، کریم وند، رئیس مرکز آموزش و فنون اهواز و آتشبار، رئیس روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب برگزار گردید. که از بین ده تیمی که در این مسابقه شرکت نمودند تیم اول، دانشگاه صنعتی اصفهان، تیم دوم، دانشگاه سهند تبریز و تیم سوم مشترکا دانشکده فنی فومن دانشگاه تهران و دانشگاه علم و صنعت تهران پذیرفته شدند.

question