مركز رشد ققنوس

مركز رشد ققنوس

ويژگي
مقدار
فضاي كار اختصاصي
26 واحد اختصاصي (جمعاً 260 متر مربع)
فضاي كار اشتراكي
165 متر مربع
آمفي تئاتر و سالن كنفرانس
100 متر مربع
اتاق جلسات
1 سالن با ظرفيت 32 نفر؛ 4 سالن با ظرفيت 9 نفر و 4 اتاق با ظرفيت 2 نفر
question