مركز رشد سيمرغ

مركز رشد سيمرغ

اين مركز در طبقه چهارم دانشكده نفت تهران واقع در مركز آموزشي و رفاهي شماره 2 شركت ملي نفت ايران در محله طرشت واقع شده است. بيشتر فضاي اين مركز شامل فضاي كار اشتراكي است اما چند فضاي كار اختصاصي محدود نيز در اين مركز وجود دارد.

question