فرم بارگذاری مدارک جهت رفع نقص پرونده طرح احیای چاه ها

فرم بارگذاری مدارک جهت رفع نقص پرونده طرح احیای چاه ها

شما تا ساعت 24 روز جمعه مورخ 20 اسفند 1400 فرصت دارید تا مدارک مورد نیاز خود را جهت رفع نقص/تکمیل پرونده بارگذاری نمایید.
کاربرگ تایید مستندات به صورت رسمی با مهر شرکت و امضای مدیرعامل آن بارگذاری شده است.(ضروری)
فایل ها را به اینجا بکشید
انواع فایل های مجاز : zip, rar, docx, xlsx, jpg, png, pdf, doc, xls, حداکثر اندازه فایل: 1 GB.
    question