رويداد مسير دانش بنيان شدن

رويداد مسير دانش بنيان شدن

پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت برگزار با همكاري شاخه دانشجويي بين المللي مهندسين نفت دانشگاه گرمسار برگزار می کند:

سمينار مسير دانش بنيان شدن

1 شنبه 11 ارديبهشت 1401

از ساعت 14 تا 16

به صورت حضوري و مجازي

دانش بنيان شدن
question