رئیس حراست پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت منصوب شد.

رئیس حراست پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت منصوب شد.

رئیس حراست شرکت ملی نفت طی حکمی صفی الله سلیمی دلشاد را به سمت رئیس حراست پارک منصوب کرد. 

به گزارش روابط عمومی پارک، متن حکم صفی الله سلیمی دلشاد به شرح زیر است:

1 5852718115 scaled e1690084441363
question