دیدار از غرفه پارک نوآوری و فناوری نفت و گاز با حضور معاون محترم وزیر در امور مهندسی، پژوهش و فناوری و مدیر محترم پژوهش و فناوری شرکت ملی پالایش و پخش همراه با رئیس محترم پارک نوآوری و فن آوری نفت و گاز صورت پذیرفت.

دیدار از غرفه پارک نوآوری و فناوری نفت و گاز با حضور معاون محترم وزیر در امور مهندسی، پژوهش و فناوری و مدیر محترم پژوهش و فناوری شرکت ملی پالایش و پخش همراه با رئیس محترم پارک نوآوری و فن آوری نفت و گاز صورت پذیرفت.

question