حضور پارک در 28 نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

حضور پارک در 28 نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

THE 28th IRAN INTERNATIONAL OIL , GAS , REFINING & PETROCHEMICAL EXHIBITION

19 تا 22 اردیبهشت 1403

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

سالن 37A

question