حضور و بازدید مدیران ارشد نفت از پاویون پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت

حضور و بازدید مدیران ارشد نفت از پاویون پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت

جناب آقای دکتر مظلوم فارسی باف، مدیر پژوهش و فناوری وزارت نفت و جناب آقای دکتر مهندس قانعی مدیر عامل پترول از پاویون پارک بازدید به عمل آوردند.

2 7
3 8
question