جزييات مسابقه دانشجويي چالش احياي چاه

جزييات مسابقه دانشجويي چالش احياي چاه

پارك فناوري و نوآوري نفت و گاز با مشاركت شركت ملي نفت ايران اقدام به برگزاري يك مسابقه دانشجويي چالش احياي چاه نموده است. اين مسابقه با هدف توسعه ذينفعانِ طرح احياي چاه‌هاي بسته و كم‌بازده نفتي كه يكي از بزرگ‌ترين طرح‌هاي دانش‌بنيان كل زيست‌بوم نوآوري كشور است برگزار مي‌شود تا ضمن آشنايي دانشجويان با ابعاد مختلف طرح به تعميق و كاربردي نمودن دانش ايشان بپردازد.

دانشجويان عزيز مي‌توانند در فايل‌هاي ذيل جزييات آشنايي با طرح احيا و شرايط شركت در مسابقه را دريافت نمايند. 

مهلت ارسال فرم مسابقه: 31 تير 1402

براي دريافت اطلاعات چاه موضوع مسابقه از پيوند زير اقدام نماييد: 

جهت شركت در مسابقه ابتدا فايل پيشنهاد راهكار را تكميل نماييد:

در نهايت فرم مسابقه را تكميل و ضمن ضميمه نمودن فايل پيشنهاد راهكار نسبت به ارسال فرم اقدام نماييد: 

question