تمديد مهلت ارسال پيشنهاده‌هاي فناورانه طرح احيا

تمديد مهلت ارسال پيشنهاده‌هاي فناورانه طرح احيا

نظر به درخواست‌هاي مكرر متقاضيان طرح احياي چاه‌هاي بسته و كم‌بازده نفتي، به اطلاع شركت‌هاي متقاضي مي‌رساند كه مهلت ارسال پيشنهاده‌هاي فناورانه طرح احيا تا تاريخ 15 آذر 1402 تمديد شده است. از كليه شركت‌هاي متقاضي دريافت چاه در دور دوم ارزيابي پيشنهاده‌هاي فناوري درخواست مي‌شود نسبت به ارسال پيشنهاده‌هاي خود از طريق ناحيه كاربري تارنماي پارك اقدام نمايند. 

question