تعیین سازوکار واگذاری فعالیت‌های بهره‌برداری از میادین نفت‌وگاز به شرکت ملی نفت و سایر متقاضیان

تعیین سازوکار واگذاری فعالیت‌های بهره‌برداری از میادین نفت‌وگاز به شرکت ملی نفت و سایر متقاضیان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکاری را جهت واگذاری فعالیت‌های توسعه، اکتشاف و بهره‌برداری از میادین نفت و گاز به شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های متقاضی صاحب صلاحیت تعیین کردند.

به گزارش روابط عمومی، به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر دیروز یکشنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران درباره موارد ارجاعی به این کمیسیون، با تصویب بند ب ماده ۱۵ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

«ب- وزارت نفت مکلف است در مورد سایر میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و میادین گازی، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی شرکت ملی نفت و سازوکارهای رقابتی از جمله صدور پروانه مندرج در قانون اختیارات وزارت نفت، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت، نسبت به واگذاری فعالیت‌های توسعه، اکتشاف و بهره برداری از میادین به شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های متقاضی صاحب صلاحیت به تشخیص وزارت نفت از میان شرکت‌های اکتشاف و تولید، اقدام کند به نحوی که در پایان سال سوم اجرای این قانون، حداقل دو درصد(۲%) و در پایان برنامه حداقل پنج درصد(۵%) از افزایش توان تولید نفت کشور به شرکت های متقاضی غیردولتی ذیصلاح عرضه شده باشد. این نصاب برای افزایش تولید گاز کشور، دو برابر تولید نفت تعیین می‌شود.»

question