برگزاری دومين شورای علمی و فناوری پارك

برگزاری دومين شورای علمی و فناوری پارك

دومين جلسه شوراي علم و فناوري پارك در روز 4 شنبه مورخ 20 بهمن سال جاري در محل پارك برگزار گرديد. اعضاي حاضر در شورا عبارت بودند از آقايان:

  • سيد فرهنگ فصيحي: رييس شورا
  • محمدصابر كرم‌بيگي: دبير شورا
  • مسعود جعفري اصطهباناتي: عضو شورا
  • شهاب جوانمردي: عضو شورا
  • مهدي نكومنش: عضو شورا

در اين جلسه، ابتدا “دستورالعمل انتخاب و فعالیت کارگزاران پذیرش به منظور انجام فرآیند ارزيابي واحدهاي فناور متقاضي عضويت در پارك” مورد بررسي و تصويب قرار گرفت. در ادامه، اعضاي شورا صلاحيت پذيرش 5 شركت زير را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

  • اندیشه سازان سلامت پارسیان
  • پترو ویژن پاسارگاد
  • پایون پارسان نو آفرین
  • توسعه فناوری همیار مهندسی (تفاهم)
  • تیوا سیستم
question