بازدید مهندس شاهمیرزایی معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از شرکت های دانش بنیان حاضر در سالن پارک

بازدید مهندس شاهمیرزایی معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از شرکت های دانش بنیان حاضر در سالن پارک

3 12
4 7
question