بازدید جناب آقای بهادری جهرمی سخنگوی دولت از سالن پارک در روز پایانی نمایشگاه

بازدید جناب آقای بهادری جهرمی سخنگوی دولت از سالن پارک در روز پایانی نمایشگاه

در روز پایانی نمایشگاه سخنگوی دولت از غرفه پارک و شرکت های دانش بنیان و فناور حاضر در سالن پارک بازدید به عمل آوردند و از نزدیک در جریان آخرین پیشرفت های شرکت ها قرار گرفتند.

3 11
question