بازديد دبير كل مجمع كشورهاي صادر كننده گاز (جي اي سي اف) جناب آقای محمد حامل به همراه معاون وزير در امور بين الملل جناب آقای دكتر اسدزاده

بازديد دبير كل مجمع كشورهاي صادر كننده گاز (جي اي سي اف) جناب آقای محمد حامل به همراه معاون وزير در امور بين الملل جناب آقای دكتر اسدزاده

بازديد دبير كل مجمع كشورهاي صادر كننده گاز (جي اي سي اف) محمد حامل به همراه معاون وزير در امور بين الملل جناب آقای دكتر اسدزاده از پاویون پارک

question