«انتصاب سرپرست امور مالی پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز»

«انتصاب سرپرست امور مالی پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز»

طی حکمی از سوی محمد اسماعیل کفایتی رئیس پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز، محمد گودرزی به عنوان سرپرست امور مالی پارک منصوب شد.

محمد گودرزی پیش تر مسئول مالی پردیس پایین دستی در پژوهشگاه صنعت نفت بود.

question