امنيت انرژي، كليد واژه‌ي پارك فناوري و نوآوري صنعت نفت در کنفرانس پارک‌های فناوری و سازمان‌های نوآوری ایران

امنيت انرژي، كليد واژه‌ي پارك فناوري و نوآوري صنعت نفت در کنفرانس پارک‌های فناوری و سازمان‌های نوآوری ایران

پارك فناوري و نوآوري صنعت نفت با مقاله‌ي “نوآوري و توسعه فناوري براي امنيت انرژي (مدل مفهومي: مديريت ناترازي گاز طبيعي)”، در سومین کنفرانس ملی انجمن علمی پارک‌های فناوری و سازمان‌های نوآوری ایران، نقش‌آفريني كرد.

از آنجا كه اثربخشي سياست‌هاي دولت در راهبري زيست‌بوم نوآوري و حمايت‌هاي گسترده از بازيگران دانش‌بنيان و فناور داخلي، مي‌بايست در گذار كشور از ابر بحران‌ها خودنمايي كند، اين مقاله تمركز خود را بر چالش‌ امنيت انرژي در ايران قرار داده و به جايگاه فناوري و نوآوري در گذر از بحران ناترازي توليد و مصرف گاز طبيعي پرداخته است.

در مقاله‌ي مذكور كه 18 آبان‌ماه 1402 به صورت شفاهي و در پنل تخصصي نوآوری در صنعت ارائه شد، مولفه‌هاي امنيت انرژي (دسترس‌پذيري، قيمت به‌صرفه، قابليت اطمينان و پايداري منابع انرژي)، نظام حكمراني و شاخصههاي اقتصاد كلان انرژي مرور شد و ابعاد مختلف ناترازي‌ها در توليد و مصرف انرژي ايران تبيين گرديد و پس از آن نگاهي جامع به دوازده دسته از فناوري‌هاي كليدي و نوآوري‌هاي مرتبط با صنعت گاز انداخته شد و ظرفيت‌هاي مربوطه براي عبور از بحران تشريح گرديد. در نهايت نيز با معرفي مدل‌هاي مطرح جهاني براي تحليل سيستم عرضه و تقاضاي انرژي، نهايتا مدل مفهومي براي استفاده از نوآوري و توسعه فناوري در كاهش و مديريت ناترازي گاز طبيعي در جهت بهبود امنيت انرژي پيشنهاد گرديد.

گفتني است با توجه به ماموريت پارك فناوري و نوآوري صنعت نفت براي حل مسائل فناورانه و خلق ارزش در ابعاد كلان ملي و بين‌المللي، اقدامات اجرايي براي كاربست نتايج اين مقاله در قالب طرح پيشران مديريت ناترازي گاز در دست برنامه‌ريزي و اجرا مي‌باشد.

question