اتمام بررسی فرم ها و مستندات ارسالی متقاضیان طرح احیای چاه ها

اتمام بررسی فرم ها و مستندات ارسالی متقاضیان طرح احیای چاه ها

به اطلاع کلیه شرکت های دانش بنیان و فناور متقاضی طرح احیای چاه ها می رساند که بررسی کاربرگ ها و پیوست های ارسالی از سوی متقاضیان به اتمام رسیده است و به نحو مقتضی نواقص پرونده ها به اطلاع متقاضی خواهد رسید تا در مهلت مقرر در صورت تمایل نسبت به رفع نقص پرونده اقدام نماید. 

بدیهی است پس از پایان این مهلت، تنها پرونده هایی که رفع نقص شده باشند همراه با پرونده های کامل وارد مرحله ارزیابی اولیه (مرحله سوم فراخوان مطابق تصویر) خواهند شد.

question