بسته شدن فرم پذيرش

براي دسترسي به فرم پذیرش بايستي از طريق ناحيه كاربري اقدام نماييد. لطفا پس از ثبت‌نام، در ناحيه كاربري وارد شوید: https://petropark.ir/login/

به علت تعدد درخواست واصله به اداره ارزيابي و پذیرش، سامانه در روزهاي آتي مجدداً بازگشايي خواهد شد.

براي دسترسي به فرم پذیرش بايستي از طريق ناحيه كاربري اقدام نماييد. لطفا پس از ثبت‌نام، در ناحيه كاربري وارد شوید: https://petropark.ir/login/

به علت تعدد درخواست واصله به اداره ارزيابي و پذیرش، سامانه در روزهاي آتي مجدداً بازگشايي خواهد شد.
question