مسابقه دانشجویی چالش احیای چاه

مسابقه دانشجویی چالش احیای چاه

پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز با همکاری مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب برگزار می کند.

13 و 14 آبان ماه

مجتمع  آموزش فنون اهواز

question