رویداد گوگردزدایی

رویداد گوگردزدایی

رویداد گوگردزدایی و ارتقاء کیفیت نفت کوره با تاکید بر توسعه زنجیره ارزش نفت خام

6 شهریور 1402

در محل: مرکز همایشهای بین المللی شرکت ملی نفت

question