رويداد گام معكوس خوردگي فلزات و حفاظت فني در راستاي توليد پايدار نفت

رويداد گام معكوس خوردگي فلزات و حفاظت فني در راستاي توليد پايدار نفت

شركت ملي نفت ايران درنظردارد با هدف افزايش توليد پايدار نفت، “رويداد خوردگي فلزات و حفاظت فني” را توسط ستاد تحول و افزايش توليد دانش بنيان برگزار نمايد. اين رويداد با حضور مديريت‌هاي پژوهش و فناوري، برنامه ريزي تلفيقي، پشتيباني ساخت و تامين كالا و شركت‌هاي مناطق نفت‌خيز جنوب،  نفت و گاز پارس، نفت مناطق مركزي ايران، نفت فلات قاره ايران، نفت و گاز اروندان، پايانه‌هاي نفتي ايران و پارك فناوري و نوآوري نفت و گاز در تاريخ  17/11/1402 از ساعت 8 الي 16 در مركز همايش هاي بين المللي كوشك برگزار خواهد شد. در رويداد مذكور، چالش‌هاي مرتبط با خوردگي در شركت‌هاي توليد كننده نفت و گاز فوق با عناوين ذيل توسط كارشناسان اين شركت‌ها ارائه خواهد شد:

  • روش‌هاي نوين حذف رسوبات استرانسيم و باريم
  • روش‌هاي نوين حذف رسوبات هيدروكربني در تيوب‌هاي كوره‌هاي پيش‌گرم
  • زير‌ساخت‌هاي شبيه‌سازي مدل‌هاي Dynamic (بخش بالادستي نفت و گاز)
  • توليد رنگ‌هاي صنعتي با قابليت Cure و Fast Cure در آب دريا و خواص عملكردي مطابق استاندارد Norsok M-501 جهت استفاده در مناطق Splash zone
  • ارزيابي كف مخازن ذخيره نفت و فراورده‌هاي نفتي با استفاده از روش‌هاي نوين بازرسي فني حين سرويس يا حداقل تشخيص نشتي كف مخزن، بدون نياز به باز كردن دريچه مخزن
  • بكارگيري روش‌هاي نوين رفع نشتي براي تعمير حين سرويس خطوط لوله نفت و گاز دچار نشتي (طراحي و ساخت)
  • ارزيابي خطوط لوله زيرزميني غيرقابل پيگراني
  • مطالعه و ساخت مواد بازدارنده خوردگي تركيبي (خوردگي گاز ترش و بخش بالايي خط لوله)

در اين رويداد بازيگران ديگر زيست بوم فناوري و نوآوري از جمله شركت هاي دانش بنيان و فناور و مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي حضور خواهند داشت. همچنين در پايان رويداد جلسه رودرروي كسب و كارها (B2B)  نيز برگزار خواهد گرديد. شايان ذكر است رويداد مذكور از طريق سيستم مجازي به طور مستقيم جهت استفاده علاقمندان حوزه خوردگي پخش خواهد شد.

 

question