اطلاعیه شماره 7- نتايج بررسي پرونده‌های رد شده

اطلاعیه شماره 7- نتايج بررسي پرونده‌های رد شده

به اطلاع متقاضيان محترمي كه درخواست بررسي مجدد پرونده در طرح احياي چاه‌هاي غيرفعال و كم‌بازده نفتي نموده‌اند مي‌رساند كه فرآیند ارزیابی اولیه مجدداً براي اين دسته از شركت‌ها براساس مستندات جديد ارسالي آنها به انجام رسيد و شركت‌هاي زير واجد شرايط اوليه شناخته شدند و مي‌توانند در مراحل آتي فراخوان همراه با ساير شركت‌هايي كه در مرحله ارزيابي اوليه تاييد شده‌اند وارد مراحل بعدي شوند.

هاي مرحله ارزيابي مجدد
question